1 . Cijene
Sve cijene zu formirane na bazi pariteta ex naše skladište, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Sve neizvršene narudžbe će biti izvršene uz uvjete i cijene važeće na datum isporuke, bez obzira da li je plaćanje izvršeno djelomično ili u potpunosti.

2. Uvjeti plaćanja
Plaćanje u 100 % iznosu na temelju proforma računa, ako nije drugačije dogovoreno. Na zakašnjele uplate od datuma dospjeća zaračunavaju se na teret kupca zakonske zatezne kamate i dodatni troškovi propisani u Republici Hrvatskoj.

3. Pakiranje
U originalnoj ambalaži, ako nije drugačije dogovoreno.

4. Izvoz
Svu robu u izvozu prati dokumentacija koja nam stoji na raspolaganju. Svaki izvozni posao prije samog izvršenja biti će usklađen s kupcem, te na isti način definirana potrebna i nama raspoloživa dokumentacija.

5. Osiguranje
Treba biti posebno definirano, te ga u potpunosti snosi kupac, ako nije drugačije dogovoreno. Cjelokupna dokumentacija pratiti će odgovarajuću isporuku.

6. Razlika u težini
Nikakve reklamacije neće se uzeti u obzir ako je razlika u težini unutar + (plus) odnosno – (minus) 1% od količina navedenih u ispostavljenom računu.

7. Pravna nadležnost
Sporovi proizašli iz kupoprodajnog Ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja Općih uvjeta poslovanja, „KOMPOZIT-KEMIJA“ d.o.o. i kupac će nastojati riješiti na prijateljski način. Ako spor nije moguće tako riješiti, tada će nadležni sud biti stvarno nadležni sud u Zagrebu.

8. Reklamacije
Sve reklamacije vezane na robu koja je predana otpremniku, gubitak ili oštećenje, treba biti podnesena otpremniku. Pakiranje robe treba biti pažljivo provjereno prije preuzimanja od otpremnika. Tvrtka „KOMPOZIT-KEMIJA“ d.o.o. neće na sebe preuzeti odgovornost za robu koja je napustila tvrtku, te je u potpunosti u odgovornosti kupca, ako nije drugačije dogovoreno. Reklamacije vezano na kvalitetu isporučenog materijala trebaju se podnesti u roku od trideset (30) dana od datuma isporuke. Odgovornost je ograničena na vrijednost materijala navedenog u odgovarajućem računu na koji se reklamacija odnosi.